KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Toros Çiftçi Web ve Mobil Uygulamaları Özelinde

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden ŞirketimizToros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Toros Tarım” veya “Şirket”)kişisel verilerin korunması süreçlerine büyük önem vermekte, kişisel veri işlenen tüm süreçlerinde Kanun’a uyumu hedeflemektedir.

Aşağıda açıklanan veri işleme faaliyetleri bakımından veri sorumlusu Toros Tarım’ın iletişim bilgileri şu şekildedir:

Adresi: Esentepe Mahallesi Büyükdere Cadde No: 209/19 Şişli İstanbul

Kayıtlı elektronik posta adresi:torostarim@hs02.kep.tr

Web sitesi: www.toros.com.tr

Telefon numarası: +90 212 357 02 02 /178

Ticaret Sicil No: 127254-0

 • İşbu aydınlatma metni, Toros Çiftçi web ve mobil uygulama kayıt ve kullanım süreçleri özelinde hazırlanmıştır. Toros Çiftçi web uygulamasına https://torosciftci.toros.com.tr/login linkinden ulaşabilirsiniz. Web sitesinde kullanılan çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve tercihlerinizi yönetmek için buraya tıklayınız.

 • Web Sitesi ve Mobil Uygulama Tarla Kayıt Süreçleri

Kimlik Verileri

İletişim Verileri

Müşteri İşlem Verileri

İşlem Güvenliği Verileri

Lokasyon Verileri

Diğer Veriler

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Ad

Telefon numarası

Kullanıcı Adı

Kullanıcı Tercihleri

SMS kodu

Kayıt Şifre Bilgisi

Konum bilgisi

Tarlaya İlişkin Bilgiler (il, ilçe, mahalle, ada, parsel, enlem-boylam bilgisi)

Tahmini Verim Bilgisi

Ekim Tarihi

Tarlaya Gübre Ekimiyle İlgili Bilgi Girişi

Tarlama Sulama Yapıldığına İlişkin Bilgi Girişi

Tarlada Oluşması Halinde, Bitki Hastalığına İlişkin Bilgi Girişi

Çiftçinin Tarladan Elde Ettiği Gelir ve Gider (harcama bilgileri)

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi ve Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi ana sürecinde Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

*Toros Çiftçi uygulaması ile çiftçilerimizin ücretsiz olarak tarlalarını takip edebilmesi, gübreleme önerileri, meteorolojik uyarılar ve daha birçok servisten faydalanması amaçlanır.

Kanun md.5/2-f

Veri sorumlusunun meşru menfaati

Lokasyon Verisi işleme süreçleri için uygulama üzerinde tercihiniz sorularak açık rızanıza başvurulur

Soyad

e-posta adresi

 • Verilerinize Kimler Erişebilir, Aktarım/Erişim Süreçlerindeki İşleme Amacı ve Hukuki Sebebe İlişkin Bilgilendirme

Kimlik Verileri, İletişim Verileri, Müşteri İşlem Verileri, İşlem Güvenliği Verileri, Lokasyon Verileri, Diğer Veriler kategorisindeki verileriniz,

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi amacıyla Yetkili Kamu Kurum ve KuruluşlarınaVeri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine istinaden,

-Saklama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi ana süreçlerinde, 3.Kişi Platformlardan Hizmet Alınması amacıyla, açık rızanıza istinaden yurtdışında yerleşik üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarla paylaşılır.

 • Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi: Başvurunuzu,

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 209 Tekfen Tower Kat: 19 ve 20 Şişli / İstanbul adresine yazılı olarak;

torostarim@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;

Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak toros@toros.com.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğden ulaşabilirsiniz.